Saturday, March 13, 2010

டைனமிக் தன் விழிப்புணர்வு..
டைனமிக் பயிற்சிக்கு வாருங்கள்
உள்ளத் திரையை விலக்கி
உள்ளொளி காண்போம் நம்புங்கள்
காயாய் இருக்கும் உள்ளமும்
கனியாய் மாறும் பாருங்கள்....

வன்சொல்லும் மென்சொல்லாகி
உங்களுக்கே உங்களைப் பிடிக்கும்.
கண்மூடித்தனங்கள் தானே பறக்கும்.
அகத்தின் கண் திறக்கும்.
ஆதவன்போல் முகம் ஓளிரும்.
சாக்குபோக்கு சத்தம்போட்டு ஓடும்.
உந்துசக்தி உள்ளேவந்து மோதும்...

உள்ளத்தின் உணர்வுகரம் கொண்டு
மனதின் மகாகுப்பைகளை அகற்றலாம்..
எங்கோ எதிலோ தொலைத்தவுன்னை
உன்னில் உன்னில் காணலாம்..
வின்னில் உணர்வு கோட்டைக்கட்டி
மண்ணின் வளமுடனே வாழலாம்...

வாருங்கள் டைனமிக்குக்கு வாருங்கள்..

No comments:

Post a Comment